Hoc Sao Pixcel

Tác giả: Tài

Cảm âm tình ta biển bạc đồng xanh

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-tinh-ta-bien-bac-dong-xanh/"></div>S L R2 R2 R2 R2M2 SI L L(Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng)F S L L L R2 F S L R2 .F2S2 R2(Thuyền anh ra khơi có …

Cảm âm để mãi có nhau

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-anh-ve-mien-tay/"></div>Người yêu hỡi có thấyL XI D2 XI Đ2Một mùa thu sangM F D2 D2Lá khô xào xạcĐỐ XI L XI Đường về chơi vớiR M XI XI Lẻ loi mình em XI …

Cảm âm bài nhất tiễn mai

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-bai-nhat-tien-mai/"></div>– Nhạc dạoL D R F’ M R D L D LR F S L S F S F M RgL D R F’ M R D L D LR F S …
Cảm âm Hãy xem là giấc mơ

Cảm âm Chim trắng mồ côi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-chim-trang-mo-coi/"></div>là rê rê fa’ rê đô sol`sol lá rề la la đố sol` lalà mi mi sol’ mi rê đồmi sol là la là mi milà rê rê fa’ rê đô sol`sol …
Cảm âm bài chỉ yêu mình em tone rê

Cảm âm Có khi nào rời xa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-co-khi-nao-roi-xa/"></div>CÓ KHI NÀO RỜI XALa son la rề,rề rề đồ rê son sonSon son đố đố là, là là son son fàRề mi fá son la la la siB la son Son fa …
cam-am-sao-truc

Cảm âm Bay giữa ngân hà

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-bay-giua-ngan-ha/"></div>  Bay giữa ngân hàMi sol la la sol la sol mi rê mi sol sol mi sol la la sol la solMi rê mi sol rê mi rê đô là đô …
Các kỹ thuật bấm ngón cơ bản trên sáo trúc

Cảm âm Bụi Phấn

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-bui-phan/"></div>bụi phấnđô sol rế fa`fa` rế đô đôsib sol` sol ` sol` sib sib la rề rềlá mì mì mì sol sol fa` sol lá fa`fa fa sol’ fa đồ la rê fa’ …
cam-am-cho-sao-truc

Cảm âm Biệt khúc chờ nhau

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-biet-khuc-cho-nhau/"></div>ồ pha la sol đốđồ pha la sol pha rềLa đố pha rế Rê pha..đố rế đốlá pha rề,mi pha lá…solXin cho yêu em tháng ngày.Sol sol sol sol lá mìĐường đời sóng …
cam-am-sao-truc

Cảm âm Bởi vì đam mê

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-boi-vi-dam/"></div>Mọi người xung quanh vẫn thường khuyên bảo tôi rằngLà Do Re Mi Re Do Re Là Do LàĐừng nên yêu em sẽ chuốc lấy muộn phiềnLà Do Mi La Sol La …

Cảm âm Mình Yêu Nhau Đi–

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-minh-yeu-nhau-di-2/"></div>Mình Yêu Nhau ĐiHình như em có điều muốn nói,Cứ ngập ngừng rồi thôila si do2 si la si do2, si la sol la siVà có lẽ em không biết rằng anh …
Cảm âm Mình Yêu Nhau Đi

Cảm âm Mình Yêu Nhau Đi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-minh-yeu-nhau-di/"></div>Mình Yêu Nhau ĐiHình như em có điều muốn nói,Cứ ngập ngừng rồi thôila si do2 si la si do2, si la sol la siVà có lẽ em không biết rằng anh …
Cảm âm Hai Dòng Ngược Xuôi

Cảm âm Hai Dòng Ngược Xuôi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-hai-dong-nguoc-xuoi/"></div>là đồ rê đồ rê,rê fa’ mi rê đồ rế-đô làrề fa sol fà sol,sol đố la sol fà sol rềđồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fami sol’ mi …