Hoc Sao Pixcel

Category: Beat nhạc Hoa

Cảm Âm Tân Dòng Sông Ly Biệt

Đoạn dạo đầu: Đồ pha la sol đố đồ pha la sol pha rề La đố pha rế Rê pha..đố rế đố lá pha rề,mi pha lá…sol Xin cho yêu em tháng ngày. Sol sol …