Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài hát Until you

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm bài hát Until you

Cảm âm bài hát Until you

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ M’-F’.
F R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ F’-S’-F’.
S R’ D’ D’ Xib D’ F-S, D’-R’ D’ D’ Xib D’ Xib.
Xib D’ R’-F’ R’ R’ R’ F’ R’ R’ D’.
D’-R’ D’ D’ Xib D’ F-S, D’-R’ D’ D’ Xib D’ Xib.
Xib D’ R’-F’ R’ R’ R’ F’ R’ R’ D’.

Xib D’-R’ F’ S’ S’ S’ S’ S’ S’ F’ F’ S’ R’ D’.
R’ F’ S’ S’ S’ S’ S’ S’ F’ F’ S’ R’ D’.
R’ F’ S’ S’ S’ S’ S’ S’ F’ F’ S’ R’ D’#.
R’ R’#, R’ R’# R’, R#’ R’# R’, S L Xib.
—————————————————-
R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ M’-F’.
F R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ R’ F’-S’-F.
S R’ D’ D’ Xib D’ F-S, D’-R’ D’ D’ Xib D’ Xib.
Xib D’ R’-F’ R’ R’ R’ F’ R’ R’ D’.
D’-R’ D’ D’ Xib D’ F-S, D’-R’ D’ D’ Xib D’ Xib.
Xib D’ R’-F’ R’ R’ R’ F’ R’ R’ F’.

Xib D’-R’ F’ S’ S’ S’ S’ S’ S’ F’ F’ S’ R’ D’.
R’ F’ S’ S’ S’ S’ S’ S’ F’ F’ S’ R’ D’.
R’ F’ S’ S’ S’ S’ S’ S’ F’ F’ S’ R’ D’#.
R’ R’#, R’ R’# R’, R#’ R’# R’, S L Xib.
R’ D’ D’ Xib. (Ca sĩ Rên :3)
Xib’ D” R” D” Xib’ S’, Xib’ D” R” D” Xib’ S’-F’.
F’ S’ Xib’ D” Xib’.
Xib’ Xib’ D” R” D” Xib’ S’, Xib’ Xib’ D” R” D”
Xib’ S’-F’.
F’ S’ Xib’ D” Xib’.
S’-Xib’ L’. (Ca sĩ Rên lần nữa :3)
F’ S’-L’ Xib’.

D’ M’ S’ L’ L’ L’ L’ L’ L’ S’ S’ L’ M’ R’.
M’ S’ L’ L’ L’ L’ L’ L’ S’ S’ L’ M’ R’.
M’ S’ L’ L’ L’ L’ L’ L’ S’ S’ L’ M’ R’#.
M’ F’, M’ F’ M’, L’ L’ S.
D’ M’ S’ L’ L’ L’ L’ L’ L’ S’ S’ L’ M’ R’.
M’ S’ L’ L’ L’ L’ L’ L’ S’ S’ L’ M’ R’.
M’ S’ L’ L’ L’ L’ L’ D” X’ X’ L’ M’ D’.
M’ F’, M’ F’ M’, F’ F’ M’.
M’ F’ M’, F’ F’ M’.
L X D’…..

Leave a Reply