Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Nắm Lấy Tay Anh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Là đô rế đô..si đô rế si là si đố si la sol si mì
Là đô rế đố mí rê đô si là si đố si rế đô si là
Là si đố si mi rề …đô si la sol. sol mì rề mì
Mì đô la si đô la. Si đô la si đô đô. Đô rê rê đô mi
Mi rê đô la la mi rê đô la rê rê đô si la si la sol la si sol mi
Mi rê dô la la la si đô la rê si đô re re re re đo fa mi
Mi rê đô la la mi rê đô la rê rê đô si la si la sol la si sol mi
Mi rê dô la la la si đô la rê si đô re re re re đo si la.

-->

Gửi phản hồi