Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Người Thầy

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...
Cảm Âm Người Thầy

Cảm Âm Người Thầy

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

R R F R M-F M D M R
D D M F S S F S L
S L Sib L S D2 Sib, F S L S F L S
R M F F M M M R M

R R F R M-F M D M R
D D M F S S F S L
S L Sib L S D2 Sib, F S L S F L S
S Sib R2 D#2 D#2 M2 R2 M2.

R2 M2 F2 M2 R2 M2 F2 F2, F2 M2 R2 D#2 M2 R2.
R2 M2 F2 M2 M2 D#2 R2 M2, F2 M2 F2 M2 R2 Sib L
Sib Sib Sib L S L L, L L L S F S S.
S D2 Sib, Sib R2 D#2 R2-M2

R2 M2 F2 M2 R2 M2 F2 F2, F2 M2 R2 D#2 M2 R2.
R2 M2 F2 M2 M2 D#2 R2 M2, F2 M2 F2 M2 R2 Sib L
Sib Sib Sib L S L L, L L L S F S S.
S M F, M F S L L L S F-M D R

Leave a Reply