Cảm âm sáo trúc bài Bèo Dạt Mây Trôi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
0
132

S D” M’ F’ S’ M’ M’ M’ R’ S’ D’.
D’ M’ R’ D’ S, S D’ D’ X L D’ M’ M’ R’ D’.
—————————————————–
D’ D’ S’ M’ F’ S’, L’ S’ S’.
M’ M’ R’ M’ S’ D’, D’ M’ R’ D’ S.
S’ D” M’ F’ S’, M’ M’ R’ M’ S’ D’
D’ M’ R’ D’ S.
L D’ D’ R’ M’ M’, R’ M’ M’ R’ M’
R’ D’, R’ M’ R’ M’ S’ D’ S.
D’ S D’ R’ M’ S’ M’ R’ D’.

D’ D’ S’ M’ F’ S’, L’ S’ S’.
M’ M’ R’ M’ S’ D’, D’ M’ R’ D’ S.
S’ D” M’ F’ S’, M’ M’ R’ M’ S’ D’
D’ M’ R’ D’ S.
L D’ D’ R’ M’ M’, R’ M’ M’ R’ M’
R’ D’, R’ M’ R’ M’ S’ D’ S.
D’ S D’ R’ M’ S’ M’ R’ D’.
——————————————-
Nhạc dạo giữa bài:
S’ D” M’ F’ S’.
M’ S’ D’ R’ M’, R’ M’.
R’ S’ X D’ R’, M’ D’ R’ L X-L S.
M S D’ R’ M’.
M S D’ R’ M’.
R’ M’, M’ R’ D’, R’ M’ R’ M’ S’ D’ S.
D’ S D’ R’ M’ S’ M’ R’ D’.
——————————————-
D’ D’ S’ M’ F’ S’, L’ S’ S’.
M’ M’ R’ M’ S’ D’, D’ M’ R’ D’ S.
S’ D” M’ F’ S’, M’ M’ R’ M’ S’ D’
D’ M’ R’ D’ S.
L D’ D’ R’ M’ M’, R’ M’ M’ R’ M’
R’ D’, R’ M’ R’ M’ S’ D’ S.
D’ S D’ R’ M’ S’ M’ R’ D’.

D’ D’ S’ M’ F’ S’, L’ S’ S’.
M’ M’ R’ M’ S’ D’, D’ M’ R’ D’ S.
S’ D” M’ F’ S’, M’ M’ R’ M’ S’ D’
D’ M’ R’ D’ S.
L D’ D’ R’ M’ M’, R’ M’ M’ R’ M’
R’ D’, R’ M’ R’ M’ S’ D’ S.
D’ S D’ R’ M’ S’ M’ R’ D’.

L D’ D’ R’ M’ M’, R’ M’ M’ R’ M’
R’ D’, R’ M’ R’ M’ S’ D’ S.
D’ S D’ R’ M’ S’ M’ R’ D’.

Gửi phản hồi