Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Tạm Biệt

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Tạm Biệt

Cảm Âm Tạm Biệt

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

đồ fa sol la đố đồ rê
sib la sol sol fa lá son
đồ fa sol la đố đồ rê
sib la sol sol fa lá son
la la la,la sib la sol sol fa
đồ rề fa fa. đồ rề fa fa. rề fa sol
la la la,la sib la sol sol fa
đồ rề fa fa. đồ rề fa fa. rề fa sol fa mì fa
ĐK
la sol fa fa fa sol la đố
rề mi fa fa fa rê là đô
rề mi fa fa fa rê là đô
sib la sol sol fa lá sol

la sol fa fa fa sol la đố
rề mi fa fa fa rê là đô
rề mi fa fa fa rê là đô
sib la sol sol fa lá sol
fa rề fa…………..

Leave a Reply