Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Tân Bến Thượng Hải

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Là đố rế……Là đố sol
La đố rế fá rế đố fa la sol
Sol la đố sol lá rê, rê fa sol lá sol fa rê fa đô
Là đố rế……Là đố sol
La đố rế fá rế đố fa la sol
Sol la đố sol lá rê, rê fa sol lá sol fa rê đôrê fa
ĐK :
Fá fá rế fá rế fá rế đố
Đố la rế đố fa sol fa sol lá
La la sol# la, fá fá mí rế
La la sol, la fá fá rế la đô
Là đố rế……Là đố sol
La đố rế fá rế đố fa la sol
Sol la đố sol lá rê, rê fa sol lá sol fa rê đôrê fa

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply