Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Tàu Về Quê Hương

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Tàu Về Quê Hương

Cảm Âm Tàu Về Quê Hương

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

La la la re re la la do2 la la
La la la re re la la do2 la sol
Sol la sol do2.re2 la la
Fa sol fa sol.la sol sol
Re fa re sol.la sol fa re fa re re
doan 2 nhu trên
Diep khuc
Do la do la re, la do la do la re
Re re re re,do do do do, do do do la
Sol fa sol fa sol.la, fa sol fa sol fa sol.la
La la la la, sol sol fa re la do la re

Leave a Reply