Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Tình Nhật Phai

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 3.80 out of 5)
Loading...
Cảm Âm Tình Nhật Phai

Cảm Âm Tình Nhật Phai

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Tone thấp:
re re mi fa, re la sol sol sol sol re sol
mi mi mi mi mi re do, do re mi fa re re re re do re
re re re re mi fa, re la sol sol sol sol re sol

do2 do2 do2 do2 do2 sol do2 re2 do2 re2 do2 la
re2 re2 re2 re2 re2 la re2, do2 la sol sol sol sol sol re sol
do2 do2 do2 do2 do2 sol do2 re2 do2 re2 do2 la

la la la la la sol la sol fa, re la sol sol sol sol re sol
mi mi mi mi mi do2 la, sol sol mi re re re re re do re
Tone cao
La la si đô la rê rê rê rê rê la rê
Si si si si si la sol, sol-la si đô la la la la sol la
La la la la la si đô, la rê rê rê rê rê la rê
Sol sol sol sol sol rê sol la sol la sol mi
La la la la la mi la, sol mi rê rê rê rê rê la rê
Sol sol sol sol sol rê sol la sol la sol mi
Mi mi mi mi mi rê mi rê đô
La rê rê rê rê rê la rê
Si si si si si mi sol-mi mi rê si la la la la la sol la

Leave a Reply