Hoc Sao Pixcel

Category: Các nước khác

Walking to horizon

Cảm âm Walking to horizon

Cảm âm Walking to horizon 月 亮 依 旧 停 在 旷 野 上 (举 头 望 天 只 见 雁 两 行) Là Rê Rê Fá Rê Đô Là Đô Rê 你 的 身 …
cam am day by day

Cảm âm bài hát Day by day T-ARA

Cảm âm bài hát Day by day T-ARA              (데이 바이 데이) Đoạn dạo Rê Sol Rê Đô Rê Fá Rê, Fa Fa Fa Sol Mi Rê Đồ Rê Sol Rê Đô Rê Fá Rê, …
Beautiful in white

Cảm âm Beautiful in white

Cảm âm Beautiful in white Đố Đố Đố Si Sòl Là Sib Đố…Sol Mì, Là Sib Đố Sol Mì Là Sib Đố Rế Đố Đố Đố Si Sòl Là Sib Đố..Sol Mì, Là Sib Đố …
cam am happy new year

Cảm âm Happy new year

Mi… Fa Mi Rê Đồ Đồ Rê Mi Sol Đố2 Rế2 Si Si Đố2 La, La Si Sol Đố2 Si Si La La Sol Sol   Đồ Rê Mi… Fa Mi Rê Đồ Đồ Rê …