Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài hát Day by day T-ARA

Cảm âm bài hát Day by day T-ARA

             (데이 바이 데이)

Đoạn dạo

Rê Sol Rê Đô Rê Fá Rê, Fa Fa Fa Sol Mi Rê Đồ

Rê Sol Rê Đô Rê Fá Rê, Fa Fa Sol Lá Sib Lá Sol

Vào bài

Rê Rê Sol Rê Rê Đô Đô Rê Fa Rê

Fa Fa Fa Fa, Fa Sol Mi Rê Đồ

Rê Rê Sol Rê Rê Đô Đô Rê Fa Rê

Fa Fa Fa Fa, Sol Lá Sib Lá Sol

ĐK:

Rê Sol Lá Sib..Đố Rế Đố Rế Đố Sol Đô

Sib Đố Sib La Sol Fa Lá Sol

Rê Sol Lá Sib..Đố Rế Đố Rế Đố Sol Đô

Sib Đố Sib La Sol Fa Lá Sol

 

Lá Sol Fa Sol La Đố Rế Đố , Rế Đố Sib La

Sib, Rế Đố La Sol

Đố, Rế Đố Sib La

La-Sib La Sol

La-Sib La Sol

 

Sol Sol La Sib-Sib Lá Rê Rê

Fa Fa Fa Sol Lá Sib Lá Sol Fa Sol

Sol Sol La Sib Đố Lá Fa Fa

Sib Lá, Sol Sol Lá Sib Đố Rê.

Related posts:

Gửi phản hồi