Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Chúc mừng Sinh nhật (happy birthday)

Đồ Đồ Rê Đồ Fa Mi

Đồ Đồ Rê Đồ Sol Fa

Đô Đô Đô La Fa Mi Rê

Lá Lá Lá Fa Sol Fa

 

Đố Đố Rế Đố Fá Mí

Đố Đố Rế Đố Sól Fá

Đố Đố Đố3 Lá Fá Mí Rế

Lá Lá Lá Fá Sól Fá

Related posts:

Gửi phản hồi