Hoc Sao Pixcel

Cảm âm ANH VẪN HÀNH QUÂN

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm ANH VẪN HÀNH QUÂN

Cảm âm ANH VẪN HÀNH QUÂN

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
ANH VẪN HÀNH QUÂN

Mở đầu: R’ F’ L R’ D’ L D’ R’ L D’LD’ F’ S’ S’ L’ D’ L S’ L
Nối 1: R’D’R’M’F’M’F’ L’

Kép 1:
R’ R’ R’ F’.. L L R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L D’.. R’ R’ R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L F’.. S’ S’ L.. L L D’.. L L.. S’.. L
tê tê ka tế.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ká tê.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ka tê.. tế ka tê.. tê ka tề.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka..
tê.. tế
Nối 2: R’ M’ F’ S’ L’ L’ L’ L’ S’ F’ M’ R’
tế ká tế
Kép 2:
R’ R’ R’ F’.. L L R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L D’.. R’ R’ L.. L L L.. L L D’.. F F’ S’.. S’ S’ L.. L L D’.. L L.. S’.. L
tê tê ka tế.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ká tê.. tề kà tê.. tê ka tề.. tề kà tề.. tê ka tề.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka.. tê.. tế

Nối 1: (…)
Kép !: (…)
Nối 3: D’-R’ R’-F’ S’-L’ R’-F’ ‘R-F’ M’ R’ D’ R’ M’ D’ D’-R’
Kép 3bình thường quãng 2, in đậm là nhấn mạnh)
R L1 R M R L1 R M F M R M F M R M L S F S L S F S F M R M F M R M F S F S L S L
tê kà tê ká tê kà tê ka tế ka tề ka tế ka tề ka TẾ KA TỀ KA TẾ KA TỀ KA TỀ ka tề ka tế ka tề ka tê ka tê ka tế
ka tế
D3 R3 D3 L S D3 L S F S L S F R F R D R F S L R3
ka tế ka tê kà tế ka tê kà tê ká tê kà tề ká tề kà tê ka tê ka TẾ

Nối 2: (…)
Nối 4: R’ M’ F’ S’ L’L’ (L’->Đ’) Đ3 L’ S’ F’ S’ L’L’ S’ F’ S’ L’L’
R’ M’ F’ S’ L’L’ (L’->Đ’) Đ’3 L’ S’ F’ S’ L’L’ S’ F’ S’ L’L’ F’
S’ L’ F’ M’ R’

Kép 2: (…)
Nối 1: (…)
Kép 1: (…)
Kết:
Nối 3: (…)
M’ M’ D’-R’ M’M’ D’R’ D’R’M’ D’ D’-R’ (M’ R’ M’ R’….)
————–
ANH VẪN HÀNH QUÂN
Sáng tác: Huy Du

R2 F2 L R2, (R2) D2 L D2 (R2) L, D2 L D2 F S S L D2 L S L
Nối 1:
R-D-R-M-F-M-F-L
Kép 1:
R2 R2 R2 F2, L L R2, R2 R2 R2, R2 R2 D2, L L D2, R2 R2 R2, R2 R2 R2, R2 R2 D2, L L F, S S L, L L D2, L L S, L
Nối 2:
R2 M2 F2 S2 L2 L2 L2 L2 S2 F2 M2 R2
Kép 2:
R2 R2 R2 F2, L L R2, R2 R2 R2, R2 R2 D2, L L D2, R2 R2 L, L L L, L L D2, F F S, S S L, L L D2, L L S, L
Nối 1: (…)
Kép 1: (…)
Nối 3:
D2-R2 R2-F2 S2-L2 R2-F2 R2-F2 M2 R2 D2 R2 M2 D2 D2 R2
Kép 3
R2 L R2 M2 R2, L R2 M2 F2, M2 R2 M2 F2, M2 R2 M2 L2, S2 F2 S2 L2, S2 F2 S2 F2, M2 R2 M2 F2, M2 R2 M2 F2, S2 F2 S2 L2, S2 L2 D3 R3, D3 L2 S2 D3, L2 S2 F2 S2, L2 S2 F2 R2, F2 R2 D2 R2, F2 S2 L2 R3
Nối 2: (…)
Nối 4:
R2 M2 F2 S2 L2, D2—D3 L2 S2 F2 S2 L2, S2 F2 S2 L2 L2
R2 M2 F2 S2 L2, D2—D3 L2 S2 F2 S2 L2, S2 F2 S2 L2 L2
F2 S2 S2 F2 M2 R2

R2 F2 L R2, (R2) D2 L D2 (R2) L, D2 L D2 F S S L D2 L S L
Nối 1 (…) Kép 1 (…)
Nối 3 (…) Kép 3 (…)
Nối 2 (…) Nối 4 (…)
Kép 2 (…) Nối 1 (…)
Kép 1 (…) Nối 3 (…)
M2 M2 D2-R2, M2 M2 D2-R2, D2—M2 D2 M2 R2 (láy)

Chú ý ký hiệu trong cảm âm:
Chữ hoa: note chính
Chữ thường: note hoa mỹ (có thể bỏ qua)
– luyến
— chạy ngón
() láy rền.
~ reo lưỡi
beat tone đô bài anh vẫn hành quân
http://adf.ly/1Q7xaU

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply