Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài Định Mệnh Ta Gặp Nhau

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm bài Định Mệnh Ta Gặp Nhau

Cảm âm bài Định Mệnh Ta Gặp Nhau

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm bài Định Mệnh Ta Gặp Nhau

fa sol la la sol la đô rế đô la sol
lá sol fa re fa re fa sol lá
lá sol fa fa rê fa fa rế đô rế là
lá sol lá sol sol sol fa sol

fa sol la la sol la đô rế đô la sol
lá sol fa re fa re fa sol lá
lá sol fa fa rê fa fa rế đô rế là
đô rê fa fa rề fa sol sol

đồ lá sol fa rề fa
là fa rê đô là đô
đồ lá sol fa rê fa fa rề fa sol lá
sol lá sol sol fa fa
sol lá sol sol fa rề
rề fa sol fa rề fa lá sol

đồ lá sol fa rề fa
là fa rê đô là đô
đồ lá sol fa rê fa fa rề fa sol lá
sol lá sol sol fa fa
sol lá sol sol fa rề
rề fa sol sol lá đồ rê fa.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Gửi phản hồi