Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài Đứa Bé

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm bài Đứa Bé

Cảm âm bài Đứa Bé

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm bài Đứa Bé
đô đô là đô rê fa
fa sol fa fa rê đồ
lá sol fa rề fa rế đô
fa’ mi rê là rê mí fa mi rế đồ rê
đô la sol sol fa mì fa fa fa sol là đô
đồ rê fa fa đồ la đố(c3) lá-sol fà
sol sol fa rề fa sol

đô đô là đô rê fa
fa sol fa fa rê đồ
lá sol fa rề fa rế đô
fa’ mi rề mi fa’ mi rê mí đồ rê

đồ lá sol sol fa mì fa sol’ là đô
đồ rê fa fa fa
đồ la đố (c3) lá-sol fà
lá sol fa mì fa

lá sol sol fa mì fa rề rề fa
rề fa sol fa’ rê đồ
đồ đố đố đố là đố rế la sol la
fà sol la đố sol fa mì mì fa

cảm âm video dùng
sáo trúc tone la trâm A4


cảm âm khoảng cách vào link này.
https://www.saotrucvn.com/threads/cam-am-khoang-cach.1262/

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply