Hoc Sao Pixcel

Cảm âm beat Phong Nguyệt Vô Tình 風月無情

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm beat Phong Nguyệt Vô Tình 風月無情

Cảm âm beat Phong Nguyệt Vô Tình 風月無情

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Phong Nguyệt Vô Tình 風月無情
bài này dùng sáo Dizi hoặc Tiêu bát khổng rê mới hay
trích Tiêu
Lá Sol Lá Rề
Lá Sol Lá…. Sol. Fa Mi,..
đồ Rê.. Lá Sol.. Sol La ..đố2 La..
Lá Sol Fa Mi re mi .. ,
lá sol lá rề.. lá sol lá,… sol …fa sol rế2 đô rế2 là,..
là đô rế2 đô rế2 là sol,..
đô rế2 la sol la,
fa sol lá rề,…
là đô đô
là đô si,… rề sol fa… rề sol. fa sol lá,
là đô rế đô rê fá2 mí2.. đô rê2 ..mí2 rê2…
lá sol. rê2 mí2. đô rê2.

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply