Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Bến thượng hải

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Bến thượng hải

Cảm âm Bến thượng hải

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Bến thượng hải

L D R’, L D’ sòl
L D R F’ R D F L S
S L D’, S L R
R F S L S F R D F

L D R’, L D’ sòl
L D R F’ R D F L S
S L D’, S L R
R F S L S F R D F

F’ R R F’ R F’ R D
L L R’ D F S L
L L S L F F M R
L D’ S L F’ F’ R L D.

L D R’, L D’ sòl
L D R F’ R D F L S
S L D’, S L R
R F S L S F R D F

beat tone thấp cảm âm bến thượng hải

tone cao

Mi2 sol2 la2…mi2 sol2 re2…
mi2 sol2 la2 do3. la2 sol2 do2 mi2 re2…
Re2 mi2 sol2… mi2-re2 mi2 la…
la do2 re2.. mi2 re2 do2 la do2 sol…
Mi2 sol2 la2…mi2 sol2 re2…
mi2 sol2 la2 do3.la2 sol2 do2 mi2 re2…
Re2 mi2 sol2… mi2-re2 mi2 la…
la do2 re2.. mi2 re2 do2 la sol do2…
Do3 do3 la2 do3… la2 do3 la2 sol2…
sol2 mi2 la2.. la2.sol2 do2 re2 mi2…
Mi2 mi2 re2 mi2… D03 do3 si2 la2…
mi2 sol2 re2.. mi2 do3. xi2. la2 mi2 sol2…
Mi sol la…mi sol re…
mi sol la do2. la sol do mi re…
Re2 mi2 sol2… mi2-re2 mi2 la…
la do2 re2.. mi2 re2 do2 la sol do2……
——————
Do3 do3 la2 do3… la2 do3 la2 sol2…
sol2 mi2 la2.. la2. sol2 do2 re2 mi2…
Mi2 mi2 re2 mi2… Do3 do3 si2 la2…
mi2 sol2 re2.. mi2 do3. xi2. la2 mi2 sol2…
.Mi sol la…mi sol re…
mi sol la do2. la sol do mi re…
.Re2 mi2 sol2… mi2-re2 mi2 la…
la do2 re2.. mi2 re2 do2 la sol do2…
Re2 mi2 sol2… mi2-re2 mi2 la…
la do2 re2.. mi2.. re2.. do2.. la..sol2..do2…..​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply