Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Dâng Hoa – Bích Hồng – Nhạc Phật

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Dâng Hoa – Bích Hồng – Nhạc Phật

Cảm âm Dâng Hoa – Bích Hồng – Nhạc Phật

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
DÂNG HOA
trích thuong.143

(nhạc lễ dâng hoa Phật giáo)

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh
F R, Đ R Đ s l
Rốt ráo tâm con, bổn nguyện lành
Đ Đ l s, r f đ r
Trên khói hương này xin Phật ngự
r f, r đ, r đ là
Chứng minh đệ tử, tấm lòng thành
m m là đ, m r đ r

Kính lạy Phật, tư bi cứu thế
l s r, r f s l
Đem đạo lành, phổ tế chúng sanh
s f r, là l l s
Trần gian biết nẻo tu hành
r f, s đ, r đ là
Nhờ đèn trí tuệ, quang minh soi đường
đ đ r là, m m r đ là

Kính lạy Pháp, là phương giải thoát
l r l, f s f Đ
Vết chân truyền, y bát từ xưa
Đ l s, R F Đ R
Pháp tu chứng đắc kịp giờ
R Đ, Đ R l s
Độ người qua đến bến bờ bến kia
r r f s l, l r, f l s

Kính lạy Tăng, nghiêm trì giới luật
s r f, r đ, r là
Hạnh tăng vô nhất vật thanh bần
là đ, m f, là m r
Tự mình giác ngộ lý chân
l đ, r là, f s f
Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu
r đ, r đ là, đ r là, m s r

để thổi chắc phải nâng hoặc giảm tông một chút!

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply