Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Girls From A-Li Mountain

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Girls From A-Li Mountain

Cảm âm Girls From A-Li Mountain

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Girls From A-Li Mountain


La sòl la đố la sòl la.
Sol rề fa rê đồ rê.
Rế rế rế đô là là.
Sol lá fa rề sol sol la đố đố sol là lá đố rề.
Rê đồ rê sol fà sol lá.
Sol rề fa rê đồ rê.
Rế rế rế đô là là.
Sol lá fa rề sol sol la đố đố sol là sol fa đố rề.
La sòl la đố la sòl la.
Sol rề fa rê đồ rê.
Rế rế rế đô là là.
Sol lá fa rề sol sol la đố đố sol sol lá rề.
La sòl la đố la sòl la.
Sol rề fa rê đồ rê.
Rế rế rế đô là là.
Sol lá fa rề sol sol la đố đố sol sol la rế.

biểu điển Dizi

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply