Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (Phương Xa)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (Phương Xa)

Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (Phương Xa)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Lương Sơn bá-Chúc Anh Đài
(yêu cầu sáo cao,C ,D)
[Phần Beat]
http://www.yeucahat.com/listen.php?s=163609

[Phần cảm âm]

Lời 1
rề mi fa lá son fa mi rê đồ,rề rế đô là
rề mi fa lá son fa mi rê đồ,rề mi fa mi rê đồ rê
son son lá sí rề fa,son son lá sí fa rề
rề mi fa,mi fa son la rế đô là

Điệp khúc

là fá mi rê,mi rê đô là
là fá mi rê đo fa son lá
rề lá la son,son lá son fa rề,fa son lá sòn la
fa son lá son la
là fá mi rê,mi rê đô là
là fá mi rê đo fa son lá
rề lá la son,son lá son fa rề,fa son lá đố la

Lời 2
rề mi fa lá son fa mi rê đồ,rề rế đô là
rề mi fa lá son fa mi rê đồ,rề mi fa mi rê đồ rê
son son lá sí rề fa,son son lá sí fa rề
rề mi fa,mi fa son la rế đô là

Điệp khúc

là fá mi rê,mi rê đô là
là fá mi rê đo fa son lá
rề lá la son,son lá son fa rề,fa son lá sòn la
fa son lá son la
là fá mi rê,mi rê đô là
là fá mi rê đo fa son lá
rề lá la son,son lá son fa rề,fa son lá đố la
là fá mí rê……

———————
Cảm âm: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài – Tone cao
By Nguyễn Công Thọ

La si do2 mi2 re2 do2 si2 sol,la la2 sol2 mi2
La si do2 mi2 re2 do2 si sol,la si do2 si sol la
Re2 re2 mi2 fa2 la do2, re2 re2 mi2 fa2 do2 la
La si do2 si do2 re2 mi2 la2 sol2 mi2

Điệp khúc:
Mi2 do3 si2 la2,si2 la2 sol2 mi2
Mi2 do3 si2 la2 sol2 do2 re2 mi2
Mi2 sol2 mi2 re2 re2 mi2 re2 do2 la
Re2 mi2 fa2 re2 mi2
Mi2 do3 si2 la2,si2 la2 sol2 mi2
Mi2 do3 si2 la2 sol2 do2 re2 mi2
La2 fa2 mi2 re2 re2 mi2 re2 do2 la
Re2 mi2 fa2 re2 mi2
Mi2 do3 si2 la2

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply