Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Lý hoài nam

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Lý hoài nam

Cảm âm Lý hoài nam

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

lý hòai nam
sao chep dk cua ai dư k nhơ nưa.pó cho m.n tham khảo
Sol Do2 Re2 Fa2 Sol2 Re2 Do2
Sol Do2 Re2 Fa2 Sol2 Re2 Do2
Sol-La2 Sol2 Do3 La2 Sol2 Fa2 Sol2
Sol-La2 Sol2 Do3 La2 Sol2 Fa2
Sol2 Re2-Do2 Re2 Fa2 Sol2 Re2 Do2
Fa-Sol Sol Do Re2 Fa Sol2 Sol2 Re2 Do2
Fa2 Sol2 La Sol Fa2 Sol2 Fa2 Re2, Do3 re3 Do3 sol2-La2 sol2 la2 re2 fa2
(Re2)fa2 sol2 la sol2 (re2)fa2 sol
Do2-Fa2 Sol2 La2, Do2-Fa2 Sol2 La2
La2 Re2 Fa2, La2 Re2 Fa2
La2 sol2 la2 Re2 Do2, sol do2 re2 sol la sol re fa2 sol2 sol sol do2
Do2 fa2 sol2 la2 do3, sol2 La2 sol2 La2 Sol2 Re2 Fa2 ( fa)Sol2 sol sol re2 do2 Sib
Sol2 Do2-Re2 fa2 sol2 re2 do2
Dk:
re2 do2 do2 re2 do2 do2 re2 do2re2 la re2 do2 do2
re2 do2 re2 la sol fa fa sol fa sol fasol do re do re do re do re la(T) la(T) sol(K) fa sol do2 re2 do2 re2 do2 re2 la2(T) la2(T) sol2(K) fa2 sol2 do3 do3 re3 do3 do3 re3 do3 re3 la2 re3 do3 do3 re3 do3 re3 la2 fa2 mi2 mi2 fa2 mi2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 do2-re2 do2-re2 do2-re2 do2-re2 do-re do-re do-re do-re. La (T) La(T) Sol (K) Fa(T) sol do2-re2 do2-re2 do2-re2 do2-re2 la2(T) la2(T) sol (K) mi-sol mi.
do2 re2 fa2 sol2 la2 do3 …
Si2 la2 sol2 fa2 re2 fa2 sol2
la2 sol2 re2 fa2.hac​

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply