Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Anh Mới chính Là người em yêu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm Anh Mới chính Là người em yêu

Cảm âm Anh Mới chính Là người em yêu

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Re La La La Sol Fa Sol Do Re La
Do Do Re La Sol Fa Sol La
Re Sol Sol Sol Sol Sol Fa Sol La Do Do
Fa Fa Fa Re Do Do Mi Re

Re La La La Sol Fa Sol Do Re La
Do Do Re La Sol Fa Sol La
Re Sol Sol Sol Sol Fa Re La Re Mi Re
Fa Fa Fa Fa Mi Re Mi

Điệp khúc:
La La La Fa Fa Fa Fa Mi Re Mi La
La La Do Re Re Fa Re Do La Sol La
La La Sol La Re Re
La La Sol La Mi Mi
Re Re Mi Fa Mi Re Re Re Do Re Mi Mi
La La La Fa Fa Fa Fa Mi Re Mi La
La La Do Re Re Fa Re Do La Sol La
La La Sol La Re Re
La La Sol La Mi Mi
Re Re Mi Fa Mi Re Re Re Do Re Mi Mi
Re Re Mi Fa Mi Re Mi Do La La Do Re

Leave a Reply