Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài hát Anh đã hiểu tình em

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm bài hát Anh đã hiểu tình em

Cảm âm bài hát Anh đã hiểu tình em

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

La La La La Đô Mi Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô, Đô Si La Sol Mi
La La La La Đô Mi Sol Sol La Sol La La Sol Mi Rê Mi
Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô Rê Đô La Sol La La La Si Đô Si
Rê Rê Rê Rê Mi Rê La Mi Rê Đô La La Lab La Si
Mi Đô3 Si La La La La Sol Mi Sol Sol Sol Sol
Đô Fa Mi Đô Đô Rê Mi, Mi La Mi Rê Rê Đô Rê Mi Rê Đô La La La
La La Đô3 Si
Mi Đô3 Si La La La La Mi Sol Sol Sol Sol. Đô Fa Fa Fa Fa Đô Rê Mi
Mi Sol Mi Rê Rê Đô Rê Mi Rê Đô La La La
La Đô Si Đô La Sol La

Leave a Reply