Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...

La đô’ fa’ rê’………
rê’ đô’ đô’……
rê’ đô’ (sol la sol)…..
rê la la…
La đô’ fa’ rê’………
rê’ đô’ đô’……
rê’ đô’ (sol la sol)…..
rê fa fa…
La sol la đô’……..
la sol fa rê……
fa sol la…..
(Sol la) rê sol……
xib (sol la)…..
fa (rê đô)

Fa rê rê fa la la la la sol rê sol…..
Fa rê rê rê mi sol sol sol la sol fa sol fa…..

Gửi phản hồi