Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4.83 out of 5)
Loading...
Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát

Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

La đô’ fa’ rê’………
rê’ đô’ đô’……
rê’ đô’ (sol la sol)…..
rê la la…
La đô’ fa’ rê’………
rê’ đô’ đô’……
rê’ đô’ (sol la sol)…..
rê fa fa…
La sol la đô’……..
la sol fa rê……
fa sol la…..
(Sol la) rê sol……
xib (sol la)…..
fa (rê đô)

Fa rê rê fa la la la la sol rê sol…..
Fa rê rê rê mi sol sol sol la sol fa sol fa…..

Leave a Reply