Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tâm vũ (心 雨)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...

Cảm âm Tâm vũ

            ( )

我 的 思 念

Đồ Đồ Rề Fa

是 不 可 触 摸 的 网

Fà Sol Sol Lá Sol Rê Đồ

我 的 思 念 ….不 再 是 决 堤 的 海

Đồ Đồ Rề Fa ….Rế Rế Đố La Fà Sol

为 什 么 总 在

Sol Lá Sol Fa Rề

那 些 飘..雨 的 日 子

Fá Rế Đố..La Đô Mi Rê

深 深 地 把你 想 起

Đồ Đố La Sol Rề Fa Sol Fa

ĐK:

我 的.. 心 是 六 月 的 情

Đồ Rê…Fa Sol La La Sol La

沥 沥 下 着 心 雨

La La La Sol Fa Sol

想 你 想 你 想 你 想 你

Đồ Rê Lá Lá Lá Lá Sol La

最 后 一 次 想 你

Lá Lá Lá Sol Fà Sol 

因 为 明 天

Đô ĐôRế

我 将 成 为 别 人 的 新 娘

Đố La Sol Sol La Sol Sol Fa Rê

让 我 最 后 一 次 想 你

Đồ Đố La Sol Rề Fa Sol Fa.

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply