Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng -Phạm Tuyên

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng -Phạm Tuyên

Cảm âm Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng -Phạm Tuyên

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
NHƯ CÓ BÁC HỒ TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG
chỉnh sữa dilinh
Như có Bác Hồ, trong ngày vui đại thắng
la đố la fa, sol fa sol fa la
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng.
fa la sol sol fa sol la fa đo
Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông.
rê rê rê fa rê,đồ đồ rê fa sol
Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công.
sol sol sol fa rê đồ đồ, sol sol sol rê fa
Đk
Việt Nam Hồ Chí Minh,
la đô, la rế đô
Việt Nam Hồ Chí Minh,
fa la, fa la sol
Việt Nam Hồ Chí Minh,
la đô, la rế đồ
Việt Nam Hồ Chí Minh,
fa sol, đồ sol fa

hoặc
trích P.T. Minh

Mi sol mi đô rê đô rê đô rê mi
Đô mí rê mí đồ rê rê đô sol
La la la đố la sol sol la đô rê
Rê rê rê đô là đô sol,rê rê rê la đô
Mi2 sol2 mi2 la2 sol2
Đô2 rê2 sol rê2 đô2

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply