Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tình lỡ cách xa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Tình lỡ cách xa

Cảm âm Tình lỡ cách xa

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Tình lỡ cách xa -Beat.
.Cảm âm cách 1:
Re re mi fa la, sol sol la mi
Re re mi fa do2, si la sol la la
Re2 re2 la do2 la, si si sol la re mi
Fa fa re mi fa re, re mi fa mi fa sol do2 la# la
Sol la la la re2 do2 la la, la fa2 fa2 fa2 mi2 la re2
Re2 re2 do2 la la#, la# re2 do2 la la
Sol fa sol la la fa2 fa2 fa2 mi2 la sol2 sol2 sol2 fa2
Do2 do2 re2 re2 re2 do2 la sol sol la do2 re2.
Cảm âm cách 2: Là là si đô mi re re mi si . la la si do sol fa mi re mi . mi lá lá mi sol mi fa# fa re mi . la si do do la si do la. La si do si do re sol mi . re mi fa fa lá sol fa mi. Mi đố đố đố si mi lá lá lá sol mi fa fa lá sol fa mi re do re mi. Mi đố đố đố si mi re re re dố sol sol lá lá sol mi re mi la la

Re re mi fa la sol sol la mi . re re mi fa do si la sol la . la rế rế lá đo la si si sol la . rề mi fa fa re mi fa re . re mi fa mi fa sol’ đố la . sol la sib sib rế đó sib la . la fa’ fa’ fa’ mi la ré ré ré đố la sib sib re đô sib la sol fa sol la . la fa’ fa’ f’a’ mi la sol sol sol fa’ đo đo rế rế đo la sol la re re…

Cảm âm cách 2:
TÌNH LỠ CÁCH XA

Là là si đô mi re re mi si . la la si do sol fa mi re mi . mi lá lá mi sol mi fa# fa re mi . la si do do la si do la. La si do si do re sol mi . re mi fa fa lá sol fa mi. Mi đố đố đố si mi lá lá lá sol mi fa fa lá sol fa mi re do re mi. Mi đố đố đố si mi re re re dố sol sol lá lá sol mi re mi la la

Re re mi fa la sol sol la mi . re re mi fa do si la sol la . la rế rế lá đo la si si sol la . rề mi fa fa re mi fa re . re mi fa mi fa sol’ đố la . sol la sib sib rế đó sib la . la fa’ fa’ fa’ mi la ré ré ré đố la sib sib re đô sib la sol fa sol la . la fa’ fa’ f’a’ mi la sol sol sol fa’ đo đo rế rế đo la sol la re re

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply