Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tình yêu lung linh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Tình yêu lung linh

Cảm âm Tình yêu lung linh

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Tình yêu lung linh
La rê rê rê la đô đô, sol la sib sib đô rê la
Rê đô đô rê mi,la đô mi đô đô rê rê
La rê rê rê la đô đô, sol la sib rê đô rê la
Fa rê rê rê, mi đô đô đô, mi mi rê mi đô rê rê
Mi fa sol sol sol rê sol, rê mi fa fa fa la fa
Đô rê mi đô rê mi đô đô rê la
Mi fa sol sol la sol la sol
Rê mi fa la fa-fa sol fa
Mi mi mi mi mi mi mi mi sol la
La fa fa la fa fa la fa fa la sol fa sol, fa mi rê la
Fa rê rê fa rê rê mi đô đô mi rê đô rê, la sol la
La fa fa la fa fa la fa fa la sol fa sol, fa mi rê la
Fa rê rê fa rê rê mi đô đô mi rê đô rê

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply