Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Em sẽ là người ra đi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Em sẽ là người ra đi

Cảm âm Em sẽ là người ra đi

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

La La La La Sol La Do
Re Re Do Re Do La
Do Re Re Fa Re Do La La Sol La
Sol Sol Sol Sol Fa Re
Re Do La Do
La La La La Sol La Do
Re Re Do Re Do La
Do Re Re Fa Re Do La La Sol La
Fa Sol Sol Sol Sol Fa Re Do Do Do
Do Re Re Do Re Mi Fa Mi Re

ĐIỆP KHÚC
Do Re Re Do Re Fa Sol Mi Mi Re Do
Do Re Re Do Re Do Re Do Do La Do
La Sib Sib La Sib
Fa Sol Fa Mi Re
Do Re Re Do Re Do Re Mi Do Re Mi
Do Re Re Do Re Fa Sol Mi Mi Re Do
Do Re Re Do Re Do Re Do Do La Do
La Sib Sib La Sib
Fa Sol Fa Mi Re
Do Re Re Do Re Do Re Mi Do Re Mi
Fa Sol Do Do Re Re

Leave a Reply