Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Hãy xem là giấc mơ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Nhạc dạo
Là Mí Rê Đô Là , Si Đố Si SoL Mì
Là Mí Rê Đô Là ,Si Đố Si SoL` La
Bắt Đầu
Mí Rê Mí Mí Rê Đồ SoL Lá SoL
Mì SoL La SoL` La Đố Si SoL Mì
Mí Rê Mí Mí Rê Đồ SoL Lá SoL
Mì SoL La SoL` La Đố Si SoL` La
Mí Rê Mí Mí Rê Đồ SoL Lá SoL
Mì SoL La SoL` La Đố Si SoL Mì
Mí Rê Mí Mí Rê Đồ SoL Lá SoL
Mì Đố Si Si Si La SoL` Mi`-SoL Lá
Đồ Rê Mí Mí Mí Rê Mí ,Rề Mi SoL SoL SoL Lá SoL
Mì SoL La La La Đố La SoL Mì
Đồ Rê Mí Mí Mí Rê Mí ,Rề Mi SoL SoL SoL Lá SoL
Mì SoL La La La Đố La SoL` La
Đồ Rê Mí Mí Mí Rê Mí ,Rề Mi SoL SoL SoL Lá SoL
Mì SoL La La La Đố La SoL Mì
Đ Rê Mí Mí Mí Rê Mí ,Đồ Rề Mi SoL SoL SoL Lá SoL
Mì SoL La SoL` La Đố Si La SoL`Mi-SoL Lá

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply