Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Anh Không Hối Hận

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
Cảm Âm Anh Không Hối Hận

Cảm Âm Anh Không Hối Hận

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

fa mi rê rê đô rê đô rê mi fa
fa sol la la sol la đố la
sol la sol sol fa sol sol la sol fa rê
rê mi fa fa mi rê đô
fa mi rê rê đô rê đô rê mi fa
fa sol la la sol la đô’ la
sol la sol sol fa sol sol la sol fa rê
rê mi fa fa mi rê đô rê
fa sol la sol la đô’ la
la đô rê rê đô rê đô la
la đô rê rê đô rê đô la sol la
la đô rê rê đô rê fa mi
đk:
la fa mi rê đô la sol la
la fa mi rê đô la đô sol
sol la sol la sol fa sol la đô la
la đô rê rê đô rê fa mi
la fa mi rê đô la sol la
la fa mi re đô la đô sol
sol la sol la sol fa sol la đô la
la đô rê rê đô rê fa mi
fa mi rê.

Leave a Reply