Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Giữ mãi bóng hình em

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm Giữ mãi bóng hình em

Cảm âm Giữ mãi bóng hình em

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Giữ mãi bóng hình em

Là Sì Đô Là Sì Đô Là
Là Sì Đô Mi Rê Mi Rê Đô
Là Sì Đô Là Đô Đô Đô Rê Mi Rê Mi Rê Mi Mi
Rê Mi Fa Mi Fa Mi Rê
Mi Rê Mi Rê Mi Rê Đô
Rê Đô Rê Đô Rê Đô Đô Rê Fa Mi

Là Sì Đô Là Sì Đô Là
Là Sì Đô Mi Rê Mi Rê Đô
Là Sì Đô Là Đô Đô Đô Rê Mi Rê Mi Rê Mi Mi
Rê Mi Fa Mi Fa Mi Rê
Mi Rê Mi Rê Mi Rê Đô
Rê Đô Rê Đô Rê Đô Đô Rê Fa Mi

Mi Đố Đố Si Đố Si Sol
Sol La Sol La Sol La Sol Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Đô Mi Rê
Là Sì Đô Đô Đô Đô Đô Rê Mi

Mi Đố Đố Si Đố Si Sol
Sol La Sol La Sol La Sol Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Mi Đô Là
Là Sì Đô Đô Rê Fa Mi Đố Si La

Leave a Reply