Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Hà Nội Niềm Tin Và Hi Vong

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Sòl Sòl Đô Mi Rê Rê Đô Là
Sòl Là La Sol Mi Mi Rê Mi
Đô Đô Đố Si La La Sol La
Sol La Mi Rê Rê Đô Rê Sol
Sol Sol Rế Đố Mí Mí Đố La
Sol Đố La Mi Mi Rê Mi Mi
Mi Mi Sol Đô Rê Rê Đô Là
Sòl Là Sol Mi Rê Rê Là Đô

Đố Đố Đố Sol La Đố Si Sol La La La
Si Si Si La Si Đố Sol Mi Sol Sol Sol
Là Đô Sol Mi Rê Mi Rê Fa La Sol Mi Sol
Sol La Đố Mí Si Rế
Mí Đố Mí La Sol La Đố Sol La Mi Rê Mi
Là Đô Mi Rê Đô Rê Rê Fa La Sol Mi Mi Rê Đô

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply