Hoc Sao Pixcel

Cảm âm lời bài hát Đất phương nam

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Cảm âm lời bài hát Đất phương nam

 

Đoạn chậm (nhịp 2/2)

la xi la, sol fa rè, rè fa la ré xi xi la
fa do ré fá ré, ré la la fá mí mí
mí mí ré do do, la do la fa ré
rè fa la ré xi xi la, xi fa la rè xi la sol fa
do do do do, do fa do do la do ré
mí mí mí mí la, mí sól, fá lá fá mí ré

Đoạn nhanh (nhịp 2/4)

fa do ré, ré fá sól fá la do ré
ré ré lá sól fá ré, ré sól lá sól fá sól
fá lá sól sól, lá sól ré fá sól ré do
la do ré ré ré ré do la do la ré sol
fa la fa la sol, fa rè fa sol la
mí mí la la sól mí, sól mí ré do
la la mí, lá fá mí ré

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply