Hoc Sao Pixcel

Cảm âm sáo trúc bài Giấc mơ trưa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

MR D, R S. R S D’ D’. R S R’ R’
M’R’ D’ , R’ L, L R, D’ R’ LS
MR D, R S. R S D’ D’. R S D’R’ D’
D’R’ L, D’ L, L R, D’ R’ LS

S S’, M’ M’ M’R’ D’ R’ D’
S M’S’ M’ M’ , M’R’ D’ R’ M’
L R’M’ R’ R’, R’D’ L’ D’ R
L R’M’ R’ R’ ,R’D’ L D’ S
S M’S’ M’ M’ , M’R’ D’ R’ M’
L R’M’ R’ R’, R’D’ L’ D’ R
L R’M’ R’ R’ ,R’D’ L D’ S
S S’, M’ R’ D’

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply