Hoc Sao Pixcel

Cảm âm sáo trúc Nụ hôn và nước mắt

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

nhạc dạo:

rế đô là sol la đô la sol lá rê
rề lá lá sol fa đố sol la
la sol la đô rê fa mi đồ rê
đố la sol đố la
sol lá rề fà sol mi đồ rê

bắt đầu:

là rê rê đồ rê là mi mi rề mi
fa’ fa’ fa’ mi rê đò
là rê rê đồ rê là mi mi rề mi
fa’ fa’fa mi fa sol

sol sol sol fa sol lá sol rề
lá lá rê đồ rế là
sol rế đồ mí rê đồ rê

fa sol lá đố si là đố si
sol mì mì sol la la la
rề sol la sí

đồ mí rê đô rê

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply