Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Túp Lều Lý tưởng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

La La Đo2 Mi2 Re2 Đo2 Mi Mi2 La La…
La La Đo2 Mi2 Re2 Đo2 Mi Mi2 Re2 Re2
Re2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 La La2 Mi2 Mi2…
Mi2 Mi2 Đo2 Re2 Re2 Đo2 Re2
Re2 Re2 Đo2 Mi2 La La
La La La Mi2 Mi2 Si La Sol…

La2 Mi2 La2 La, La Mi2 Mi Mi La (La La Sol La La).
La2 Mi2 La2 La, La2 Sol2 Sol2 Mi2 Sol2 Re2 Re2, Re2 Re2 Đo2 Re2 La La , La La Mi2 Mi2 Si La Sol…

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply