Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Vầng Trăng Khóc

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.67 out of 5)
Loading...
Cảm Âm Vầng Trăng Khóc

Cảm Âm Vầng Trăng Khóc

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

fa mi rê fa sol lá
là đô rế đô đô đô đô la sol
fa sol la fa đố sol
đố sol sol lá sol fa sol
fa mi rê fa sol lá
là đô rế đô đô đô đô la sol
fa sol la fa đố sol
đố sol sol lá sol fa fa

là đô rê là rê mí là mi fa’ mi rê đô là
fa lá sol đố la sol , sol fa sol la sol la đố
là đô rê là rê mí là mi fa’ mi rê đô là
đố la sol đố la rề rề mi fa sol la đố sol
lá sol fa.

Leave a Reply