Cảm âm Buồn của anh

Cảm âm bài Lỗi Lầm – Phan Đình Tùng

d d d d m m m x x x x m m m l l l l, l s l s f m d d d d m m m x x x x m m m l l...

Cảm âm bài Anh Còn Nợ Em

Anh còn nợ em fa re re fa Công viên ghế đá sol sol la la Công viên ghế đá do2 do2 re2 re2 Lá đổ chiều êm re2 re sol la Và còn nợ em la la re2 fa2 Dòng xưa bến cũ re2 fa2...
Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Cảm âm Về đâu mái tóc người thương

Hồn lỡ sa vào đôi mắt emsol re do sib do re_fa reChiều nao xõa tóc ngồi bên rèmsib do sib do_re' re sib solThầm ước nhưng nào đâu dám nóire fa_sol fa re fa...