Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài hát Được tin em lấy chồng

Cảm âm Được tin em lấy chồng

Re Sol-La Do2 Re2 La-Sol
Sol Sib Sol Sib Do2 Re2
Re2 Re2-Fa2 Fa2 Fa2-Sol2 Re2-Do2
Do2 Sib Sib Do2 Re2
Re Sol-La D2-Re2 La Sol-La

Re Sib Do2 Re2 La-Sol
Sol Sib Sol Sib Do2 Re2
Re2 Re2-Fa2 Fa2 Fa2-Sol2 Re2-D2
Do2 Sib Sib Do2 Re2
Re Sol-La Do2 Do2-Re2 La-Sol

Fa2-Sol2 Sol2 Fa2 Fa2-Sol2 Re2 Fa2-Sol2 Sol2
Fa2 Fa2-Sol2 Re2-Do2 Re2 Re#2
Re#2 Re#2-Sol2 Re#2 Re2
Sib-Do2 Do2, Do2 Do2-Re2 La-Sol Sib-Do2 Do2
Do2 Do2-Re2 La-Sol La La
Sol Sol-La Mi Mi-Re

Re Sib Do2 Re2 La-Sol
Sol Sib Sol Sib Do2 Re2
Re2 Re2-Fa2 Fa2 Fa2-Sol2 Re2-Do2
Do2 Sib Sib Do2 Do2-Re2
Re Sol-La Do2 Do2-R2 La-Sol

Related posts:

Gửi phản hồi