Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài nhất tiễn mai

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm bài nhất tiễn mai

Cảm âm bài nhất tiễn mai

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

– Nhạc dạo
L D R F’ M R D L D L
R F S L S F S F M Rg
L D R F’ M R D L D L
R F S L S F S F M R

– Vào bài
R R L S F M F’ M R D R
R R F R F S S L Sib L S L
L D R D L S F S L S L R
M M R D M
D Sib L F’ M R

R R L S F M F’ M R D R
R R F R F S S L Sib L S L
L D R D L S F S L S L R
M M R D M
D Sib L F’ M R

R R’ D R’ L D L D R’
D’ S S L D L S L
F R R, F R R D R’ L S L

R R’ D R’ L D L D R’
D’ S S L D L S L
F R R L S L D R L S L

R R’ D R’ L D L D R’
D’ S S L D L S L
F R R L S L L D’ D R

Leave a Reply