Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Bụi Phấn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm Bụi Phấn

Cảm âm Bụi Phấn

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

bụi phấn

đô sol rế fa`
fa` rế đô đô
sib sol` sol ` sol` sib sib la rề rề
lá mì mì mì sol sol fa` sol lá fa`

fa fa sol’ fa đồ 
la rê fa’ mi rê mi
là đô fa sol lá
sol sol aa` sol đô

fa fa sol’ fa đồ 
la rê fa’ mi rê mi
là đô fa sol lá
sol sol rề mi fa

Leave a Reply