Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Bụi Phấn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

bụi phấn

đô sol rế fa`
fa` rế đô đô
sib sol` sol ` sol` sib sib la rề rề
lá mì mì mì sol sol fa` sol lá fa`

fa fa sol’ fa đồ 
la rê fa’ mi rê mi
là đô fa sol lá
sol sol aa` sol đô

fa fa sol’ fa đồ 
la rê fa’ mi rê mi
là đô fa sol lá
sol sol rề mi fa

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply