Cảm âm Chim trắng mồ côi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
0
108
Cảm âm Hãy xem là giấc mơ

là rê rê fa’ rê đô sol`
sol lá rề la la đố sol` la
là mi mi sol’ mi rê đồ
mi sol là la là mi mi

là rê rê fa’ rê đô sol`
sol lá rề la la đố sol` la
là mi mi sol’ mi rê đồ
mi sol’ la mì sol lá sol fa rề

rê rê rê fa la
fa’ là fa’ fa` rê
sol sol lá rề sol
sol fa` sol lá đô rế si la

rê fa’ là đô đô đô rê’ la-si
si rế si si rế si-la sol
mi sol’ là mi mi mi sol’ là
là lá sol sol lá sol fa rề

rê rê rê fa la
rê rê fa’ rê đô là
sol sol lá fa` sol
sol fa` sol lá đô mí rê đồ rê

la la sí la sol la
la sí la sol la sol sol fa` sol rề
sol lá sol fa` sol sol lá lá sol fa rề
là sol’ mi mi sol’ sol’ mi rê đồ
là lá sol sol sol lá rề fa

la la sí la sol la
la sí la sol la sol sol fa` sol rề
sol lá sol fa` sol sol lá lá sol fa rề
là sol’ mi mi sol’ sol’ mi rê đồ
mi sol’ mi rê đồ rê đô là sol-fa đô-rê.

Gửi phản hồi