Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Hai Dòng Ngược Xuôi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Hai Dòng Ngược Xuôi

Cảm âm Hai Dòng Ngược Xuôi

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Biết Tìm Đâu

là đồ rê đồ rê,rê fa’ mi rê đồ rế-đô là
rề fa sol fà sol,sol đố la sol fà sol rề
đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa
mi sol’ mi rê đồ là rê

là đồ rê đồ rê,rê fa’ mi rê đồ rế-đô là
rề fa sol fà sol,sol đố la sol fà sol rề
đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa
mi sol’ mi rê đồ là rê

rề mi fa fa’-mi rê đồ la rê
rề mi fa fa’-mi rê đồ rế-đô là
sol la si đô rế ,rê mí rề rề mi la
mi fa’ mi rê đồ rế-đô la

là đồ rê đồ rê,fa’ mi rê đồ rế-đô là
rề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rề
đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa
mi sol’ mi rê đồ là rê

Gửi phản hồi