Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Không Cần Phải Hứa Đâu Em

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Không Cần Phải Hứa Đâu Em

Cảm Âm Không Cần Phải Hứa Đâu Em

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Mi Fa Sol Sol Sol Mi Sol Fa Mi Rê Đô
Mi Sol La La La Sì Sì Mi Mi
Mi Fa Sol La La Đô Sì Sì Sì La Sol Sol Sol Sì Đô Đô Rê Mi Fa Fa Fa Mi Fa Mi Rê Đô Rê
Mi Fa Sol Sol Sol Mi Sol Fa Mi Rê Đô
Mi Sol La La La Sì Sì Mi Mi
Mi Sol La La La Đô Sì Sì Sì La Sol Sol Sol Si Đố Đố Mí Rế Fá Rế Fá Rế Fá Rế Fá Sól Rế Mí

Sol Đố Mí Rế Rế Rế Mí Fá Rế Si Si Mí Đố Đố
Đố Mí Rế Fá Fá Fá Fá Fá Fá Sól Rế Mí
Rế Mí Đố La La La Đố Mí
Mí Si La Sol Sol Mí Đố
Đố Mí Rế Fá Fá Fá Fá Fá Fá Rế Đố Mí

Sol Đố Mí Rế Rế Rế Mí Fá Rế Si Si Mí Đố Đố
Đố Mí Rế Fá Fá Fá Fá Rế Fá Sól Rế
Rế Mí Đố La La La Đố Mí
Mí Rế Fá Sól Sól Si Đố
La Si Đố Fá Đố Sol Đố La La Si Sol

Leave a Reply