Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Mùa Đông Không Lạnh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...

l s l, l s f, d’ d’
l s f, f l s, d r
l s l, l s f, d’ s
f s l, s l d’ r’

r’ f’ r’, d’ l d’
s l d’, l s f d l
r’ f’ m’ m’ r’ m’
d’ r’ m’, f’ m’ f’ m’ r’.

L d’ r’ r’ r’ r’ r’ m’ f’ r’ m’ r’ d’
s l d’ d’ l d’ r’ d’ l
l d’ r’ r’ r’ r’ r’ m’ f’ r’ m’ r’ d’
d’ l d’, r’ m’ r’ d’ s l r’

l d’ r’ r’ r’ r’ r’ m’ f’ r’ m’ r’ m’
d’ d’ d’, r’ m’ r’ d’ s l
l d’ r’ r’ r’ r’ r’ m’ f’ l’ s’ f’ s’
l’ s’ f’, s’ f’ m’, r’ d’ r’

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply