Hoc Sao Pixcel

Cảm âm ngày ấy bạn và tôi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...

Đồ sol fa sol fa sol đồ đồ
Đô sol fa sol fa sol la sol_fa
Fa sib sib đô2_rê2 đô2
La sol fa fa
Rê fa rê fa la đô2 sol

Đồ sol fa sol fa sol đồ đồ
Đô sol fa sol fa sol la sol_fa
Fa sib sib đô2_rê2 đô2
La sol fa fa
Rê fa rê fa sol la đô2

Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2
Rê2 rê2 rê2 fa2 rê2 la2 sol2 mi2 rê2 đô2
Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2
Rê2 mi2 fa2 rê2, rê2 mi2 fa2 sol2

Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2
Fa fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2 rê2 fa
Fa sib la sib la fa la sol fa sol
Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 la2 la2
Fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 rê2 đô2
Đô2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2

La la la la đô2 sol
La sol fa mi fa sol rê đô
Đô đô rê fa fa, fa la sol_fa fa
Sib la sib la sib la fa la sol fa sol

La la la la đô2 đô2 đô2 la sol
La sol fa mi fa la la
La sol fa rê fa
Fa2 mi2 fa2 đô2
Sol la sib la sib la sib sol

Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2
Rê2 rê2 rê2 fa2 rê2 la2 sol2 mi2 rê2 đô2
Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2
Rê2 mi2 fa2 rê2, rê2 mi2 fa2 sol2

Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2
Fa fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2 rê2 fa
Fa sib la sib la fa la sol fa sol
Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 la2 la2
Fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 rê2 đô2
Đô2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 sol2

Sol2 sol2 la2 sol2 fa2
Đô2 đô2 rê2 fa2 fa2 rê2 fa sol
Đô2 rê2 mi2 fa2
Đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 rê2 fa2 fa2 rê2 fa2 rê3

Mi2 mi2 đô2, đô2 la đô2 rê2
Rê2 rê2 rê2, fa2 rê2 đô2
Đô2 la đô2, sol2 sol2 la2 fa2
Rê2 fa2 fa2
Sol2 fa2

Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2
Fa fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2 rê2 fa
Fa sib la sib la fa la sol fa sol
Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 la2 la2
Fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 rê2 đô2
Đô2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2

Đô2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2

Gửi phản hồi