Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Quê em mùa nước lũ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm Quê em mùa nước lũ

Cảm âm Quê em mùa nước lũ

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

SIB S SIB D2 R2-M2 R2 SIB D2 SIB R2 S
S R S L, L-SIB L S R S L
SIB SIB F2-S2 F2 F2 F2 F2-s2 R2-F2 SIB S2
D2-R2 S S SIB D2 D2 D2 D2-R2 S S D2-R2

SIB S SIB D2 R2-M2 R2 SIB D2 SIB R2 S
S R S L, L SIB L S R S L
SIB SIB F2-S2 F2 F2 F2 F2-s2 R2-F2 SIB S2
D2-R2 S S SIB D2 D2 D2 D2-R2 Sib-R2 SIB l-S

F2 …F2-S2 R2-S2 F2 F2 F2-S2 R2-S2 F2 F2 F2 F2 F2 R2-F2 SIB S2
L2 L2-D3 R2 R2-S2 L2 L2-D3 R2 R2-S2 L2 L2 L2 L2-D3 R2-F2 SIB S2

SIB S SIB D2 R2-M2 R2 SIB D2 SIB R2 S
S R S L, L SIB L S R S L
SIB SIB F2-S2 F2 F2 F2 F2-s2 R2-F2 SIB S2
D2-R2 S S SIB D2 D2 D2 D2-R2 SIB-R2 SIB L-S

Leave a Reply