Hoc Sao Pixcel

Do La La Sib la Sol Fa Mi Do2 Do2 Do2 Do2 Sib Sib La Sib Do Do Sib La La Sol La Fa Fa Re2 Fa Mi Re2 Mi2 Do2 Do2 Do2 Sol La Re Re Sib Sib Sib La Sib La Fa Fa Fa Fa Re Fa Sol​Do2 Do2 Sib Sib La Sib Do Do Sib La La Sol La Fa Fa Re2 Fa Mi Re2 Mi2 Do2 Do2 Do2 Sol La Re Re Sib Sib Sib La Sib La Re2 Re2 Re2 Fa2 Mi2​Fa2 Sol2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2 Fa2 Re2 Re2 Re2 Do2 La Sol La Do2 Do2​Sol2 La2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2 Fa2 Re2, Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2 Re2 Re2​

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Do La La Sib la Sol Fa Mi Do2 Do2
Do2 Do2 Sib Sib La Sib
Do Do Sib La La Sol La
Fa Fa Re2 Fa Mi
Re2 Mi2 Do2 Do2 Do2 Sol La
Re Re Sib Sib Sib La Sib
La Fa Fa Fa Fa Re Fa Sol​Do2 Do2 Sib Sib La Sib
Do Do Sib La La Sol La
Fa Fa Re2 Fa Mi
Re2 Mi2 Do2 Do2 Do2 Sol La
Re Re Sib Sib Sib La Sib
La Re2 Re2 Re2 Fa2 Mi2​Fa2 Sol2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2
Mi2 Fa2 Re2 Re2 Re2 Do2 La Sol La Do2 Do2​Sol2 La2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2
Mi2 Fa2 Re2, Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2 Re2 Re2​

Do La La Sib la Sol Fa Mi Do2 Do2 Do2 Do2 Sib Sib La Sib Do Do Sib La La Sol La Fa Fa Re2 Fa Mi Re2 Mi2 Do2 Do2 Do2 Sol La Re Re Sib Sib Sib La Sib La Fa Fa Fa Fa Re Fa Sol​Do2 Do2 Sib Sib La Sib Do Do Sib La La Sol La Fa Fa Re2 Fa Mi Re2 Mi2 Do2 Do2 Do2 Sol La Re Re Sib Sib Sib La Sib La Re2 Re2 Re2 Fa2 Mi2​Fa2 Sol2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2 Fa2 Re2 Re2 Re2 Do2 La Sol La Do2 Do2​Sol2 La2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2 Fa2 Re2, Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2 Re2 Re2​

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Nơi nào có em _nukan Tùng Anh​

Nguồn: Sáo trúc VN

Leave a Reply